Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten en producten. Klik op een titel om een artikel te lezen.

Je kunt de Algemene Voorwaarden hieronder doorbladeren en je kunt ze ook downloaden als PDF bestand (ca. 130 kB).

Algemene Voorwaarden Arcada Beauty & Nature, KVK 24161271

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer: Paula de Bruin h.o.d.n. Arcada Beauty & Nature, die deze algemene voorwaarden hanteert voor de levering van haar Diensten.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht verstrekt voor het leveren van Diensten.
 3. Cliënt: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidings-, coachings-, counselings-, advies- of mediationtraject of deelneemt aan een training, cursus, workshop of opleiding, voor zover deze niet zelf Opdrachtgever is.
 4. Diensten: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven door Opdrachtgever, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.
 5. Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten waarbij door Opdrachtnemer in het kader van zijn beroep Diensten worden aangeboden of geleverd.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere Overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Opdrachtnemer derden worden betrokken.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.
 4. De Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever of de door Opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden van derden zijn niet van toepassing, tenzij Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 9. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 1. Alle door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan een offerte gebonden, indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan Opdrachtnemer is bevestigd.
 2. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en exclusief eventuele reiskosten en andere in het kader van de levering van Diensten te maken onkosten, tenzij anders is aangegeven.
 3. De offertes zijn gebaseerd op de bij Opdrachtnemer beschikbare informatie
 4. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offerte of aanbiedingen worden gehouden, indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 1. De Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever komt in principe tot stand uitsluitend door schriftelijke ondertekening van een daartoe door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verstrekte schriftelijk overeenkomst. Partijen kunnen echter in afwijking van de voorgaande bepaling overeenkomen dat zij een Overeenkomst hebben gesloten, indien Opdrachtnemer een tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt en Opdrachtgever de juistheid hiervan niet binnen tien werkdagen of – indien die termijn korter is – vòòr aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.
 2. Iedere tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst leidt voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, waarbij Opdrachtnemer gehouden is zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen.
 3. Opdrachtnemer heeft, in alle gevallen waarin zij dat nuttig of noodzakelijk acht, het recht om – in overleg met Opdrachtgever- bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden. Opdrachtgever behoudt het recht tot ontbinding van de Overeenkomst, zoals aangegeven in artikel 13.2 van deze Algemene Voorwaarden, voor zover deze derde de door Opdrachtnemer aan hem toevertrouwde werkzaamheden, niet naar behoren heeft uitgevoerd.
 4. Door ondertekening van de Overeenkomst of door het anderszins tot stand komen van de Overeenkomst verklaart Opdrachtgever dat Opdrachtgever of Cliënt in goede mentale en fysieke gezondheid verkeert.
 5. Opdrachtgever of Cliënt zal eerlijk en open bijdragen aan de gesprekken en zich inzetten. Opdrachtgever of Cliënt neemt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die Opdrachtnemer en Opdrachtgever of Cliënt gezamenlijk doorbrengen als daarna, op zich voor het boeken van resultaat. Verder zal Opdrachtgever of Cliënt naar de sessies komen op de afgesproken tijd en plaats, waar nodig aantekeningen maken en zich houden aan de eventuele afspraken die tijdens de sessies worden gemaakt.
 6. Mocht Opdrachtnemer tijdens het traject zaken of ziektebeelden vermoeden die niet onder het werkterrein of de deskundigheid van Opdrachtnemer vallen, dan zal Opdrachtnemer Opdrachtgever of Cliënt daarop attenderen en aangeven dat consult elders wenselijk is.
 7. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst dan wel waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, deugdelijk, volledig en tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 8. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Opdrachtnemer een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever op. Opdrachtgever kan om die reden de Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen Opdrachtnemer de overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de Overeenkomst.
 9. Wanneer Opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.
 10. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen en ondertekenen.
 11. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 12. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 1. Opdrachtnemer is, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van Opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld.
 2. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever of Cliënt plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever, als Cliënt niet zelf Opdrachtgever is, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten, tenzij Cliënt hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
 1. De Intellectuele Eigendom op al het, in het kader van de levering van Diensten, door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever of Cliënt ter beschikking gestelde materiaal in de breedste zin des woords (zoals lesmateriaal, rapporten, lijsten, readers, modellen, computerprogramma’s), berust bij Opdrachtnemer. Opdrachtgever of Cliënt mag geen gebruik maken van dit materiaal, anders dan ten behoeve van de Diensten zoals vermeld in de Overeenkomst, tenzij Opdrachtnemer hiertoe uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft verleend.
 2. De Intellectuele Eigendom op het door Opdrachtgever of Cliënt gemaakte werk in de ruimste zin des woords, in het kader van de levering van Diensten, berust bij Opdrachtgever of Cliënt.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd om de door de uitvoering van de Diensten verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht, zoals aangegeven in artikel 5, en mits deze kennis niet te herleiden is tot individuele Opdrachtgevers of Cliënten.
 1. De vergoeding van Opdrachtnemer bestaat, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, uit een vooraf bepaald vast bedrag per Overeenkomst c.q. per geleverde Dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid.
 2. Alle vergoedingen zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (B.T.W.) alsmede exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van Opdrachtgever gemaakt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden.
 3. Opdrachtnemer kan Opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met vergoedingen die Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van Opdrachtgever moeten worden gemaakt. Opdrachtnemer heeft wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan Opdrachtnemer heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
 4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in overleg met Opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen vergoedingen aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen.
 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever in verzuim. De Opdrachtgever is, vanaf het moment van verzuim, aan Opdrachtnemer over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of, indien de wettelijke rente hoger is, gelijk aan de wettelijke rente.
 3. Ingeval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze Opdrachtgevers zijn verricht.
 4. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 5. Indien Opdrachtnemer invorderingsmaatregelen treft tegen Opdrachtgever, die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van Opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op ten minste 15% van de openstaande facturen.
 6. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.
 1. Ingeval van schade door handelen of nalaten van Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer slechts aansprakelijk tegenover Opdrachtgever, als deze schade is ontstaan door een ernstige verwijtbare tekortkoming van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever of Cliënt in de uitvoering van de Diensten, die Opdrachtnemer met normale vakkennis en zorgvuldig handelen in relatie met de inhoud en aard van de Diensten, had moeten vermijden.
 2. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei directe schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van de Diensten, waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van Є 1000,– per Overeenkomst.
 3. Opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Opdrachtgever c.q. Cliënt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
 4. Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van niet in zijn organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Opdrachtgever c.q. Cliënt of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is Opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever c.q. Cliënt geleden schade, van welke aard ook, indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van zijn opdracht is uitgegaan van door Opdrachtgever of Cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.
 6. Klachten over de verrichte Diensten dienen door Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende Dienst schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer.
 7. Indien volgens Opdrachtnemer een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer de dienst(en) (opnieuw) uitvoeren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 8. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen Dienst(en) niet meer mogelijk of zinvol is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van dit artikel.
 9. Eventuele schadeclaims dienen in ieder geval uiterlijk tot 12 maanden na voltooiing van de Dienst, zoals vermeld in de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, door Opdrachtgever aanhangig te worden gemaakt.
 1. Annulering door Opdrachtgever van alle Diensten zoals vermeld in de Overeenkomst voor aanvang van de levering van deze Diensten, dient te geschieden door middel van een aangetekend schrijven, tenzij in onderling overleg tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever een andere wijze van annuleren wordt afgesproken. Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de eerste Dienst, zoals vermeld in de Overeenkomst, dient Opdrachtgever 50% van de totale kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom, die gemoeid zijn met deze Overeenkomst te betalen, voor zover de Opdrachtgever een particulier is, en 100% van deze kosten c.q. van deze hoofdsom voor zover de Opdrachtgever een bedrijf / organisatie / school of andersoortige instelling is. Bij annulering eerder dan 7 dagen voor aanvang van de eerste Dienst, zoals vermeld in de Overeenkomst, dient Opdrachtgever slechts de administratiekosten te betalen, voor zover Opdrachtgever een particulier is, en 50% van de totale kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom, voor zover Opdrachtgever een bedrijf / organisatie / school of andersoortige instelling is.
 2. Annulering van een enkele sessie, workshop of training van maximaal een dag (hierna Sessie) kan geschieden door middel van het sturen van een e-mail aan opdrachtnemer. Bij annulering van een Sessie door Opdrachtgever of Cliënt, voor zover de Opdrachtgever een particulier is, binnen 24 voor aanvang van deze Sessie, dient Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren (of van de overeengekomen prijs) te betalen, tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de Sessie, 50% van deze kosten en bij annulering langer dan 48 uur voor aanvang van de Sessie, maximaal 25% van deze kosten. Voor zover Opdrachtgever een bedrijf / organisatie / school of andersoortige instelling is, geldt paragraaf 1. van dit artikel ook voor de annulering van afzonderlijke Diensten, zoals vermeld in de Overeenkomst.
 3. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd, indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen Diensten van Opdrachtnemer.
 1. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van sluiten van de Overeenkomst voorzienbaar was.
 2. Als overmacht opleverende omstandigheden gelden in ieder geval het om welke reden dan ook in gebreke blijven met aflevering door openbare nutsbedrijven of anderszins verstoring van energievoorzieningen, in gebreke blijven door overige (toe)leveranciers, in gebreke blijven van ingeschakelde derden, stakingen en uitsluitingen, verkeersstoornissen, machinedefecten (computers inbegrepen), maatregelen van overheidswege alsmede de gevolgen hiervan, oorlog, mobilisatie, brand- of waterschade, overstroming of andere natuurrampen, diefstal, het verloren gaan van gegevens in de meest ruime zin van het woord en andere onvoorziene omstandigheden, buiten de schuld of de risicosfeer van Opdrachtnemer ontstaan.
 3. Indien Opdrachtnemer door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet of niet geheel aan zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie.
 4. Duurt de overmachtsituatie langer dan één maand, dan hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt, een en ander in overeenstemming met wat verder in deze Algemene Voorwaarden is bepaald.
 5. In geval van overmacht van Opdrachtnemer heeft Opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Opdrachtnemer als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
 6. Opdrachtnemer is gehouden Opdrachtgever onverwijld te waarschuwen, indien zich aan de zijde van Opdrachtnemer enig geval van overmacht voordoet.
 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de Overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien wijziging of aanvulling van de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vaste vergoeding is overeengekomen zal Opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding of wijziging van deze vergoeding tot gevolg heeft.
 1. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door Opdrachtnemer verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.
 2. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan de andere partij, indien enige uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.
 3. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen, indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.
 4. Opdrachtnemer en Opdrachtgever hebben het recht de Overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken door middel van een schriftelijke kennisgeving, voor zover deze partij van mening is dat voortzetting van het traject zinloos is. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op terugbetaling van voorschotten ter verrekening van reeds geleverde Diensten door Opdrachtnemer en zal nog openstaande facturen voor reeds geleverde Diensten moeten voldoen conform artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden, doch behoeft de kosten voor de nog door Opdrachtnemer te leveren Diensten niet te betalen.
 5. De vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
  1. Indien na het sluiten van de Overeenkomst Opdrachtnemer kennis neemt van omstandigheden die hem goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
  2. Indien Opdrachtnemer bij het sluiten van de Overeenkomst Opdrachtgever gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is.
 1. In de genoemde gevallen onder paragraaf 5 van dit artikel is Opdrachtnemer bevoegd de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Opdrachtnemer schadevergoeding te vorderen.
 1. Op alle Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  1. Indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation, tenzij Opdrachtgever binnen een maand, nadat Opdrachtnemer zich op dit beding heeft beroepen, kiest voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.
  2. Indien ook mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde gerechtelijke instantie waar Opdrachtnemer gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.

Transformerende Aromatherapie is een merknaam van Arcada Beauty & Nature.

TRAININGEN

 • Voor Professionals
 • 30+ Jaar Ervaring
 • Theorie
 • Praktijk

KLANTEN ZEGGEN

"...indrukwekkende kennis van aromatherapie, Bach-bloesem remedies en stenen..." Isabelle, Klaaswaal

DIRECT CONTACT

paula@transform...aromatherapie.nl
06 - 20 538 691 Neem direct contact op